// statuten
Statuten
Na de 8ste graad van Grootmeester worden alle volgende graden “bij communicatie” verleend. Deze graden zijn voorbehouden aan de gewezen Grootmeesters.

De ritualen zijn gebaseerd op uiteenlopende religieus-filosofische motieven, afkomstig uit judeo-christelijke, platonische/neo-platonische, alchemo-hermetische en ICT-stromingen. De graden zijn gericht op het bevorderen van de zelfontwikkeling in geestelijk-ethisch opzicht, op versterking van de innerlijke kracht van de ridder en op het bereiken van de Ultieme Verbinding.

De graden van de Orde:
 1. Ridder van het Scheermes
 2. Volmaakt Ridder van het Scheermes
 3. Geheim Ridder van het Scheermes
 4. Rechter van het Scheermes
 5. Intendant van het Scheermes
 6. Grootarchitect van het Scheermes
 7. Ridder van het Rozenscheermes
 8. Meester-Ridder van het Scheermes
 9. Prins van het Scheermes
 10. Commandeur van de Tempel
 11. Inspecteur van het Scheermes
 12. Inquisiteur van het Scheermes
 13. Grootmeester Sublieme Prins van het Koninklijk Scheermes
Alle inwijdingen vinden plaats via website (middels een chatmodule) of via op dat moment gebruikte technieken. Ook komt The Knights of the Razorblades 2 keer per jaar bijeen via de website van de Orde of andere kanalen bepaald door het Bestuur.
Naam, zetel en duur.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “The Knights of the Razorblades”. Zij heeft haar zetel op het wereldwijde netwerk. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en werkt sedert twaalf november tweeduizend en vier.
Doel.
Artikel 2.
De vereniging, hierna ook te noemen: “de Orde”, heeft tot doel de grondslagen te leggen voor de beoefening van de ridderstand en haar ontwikkeling te bevorderen.
Bovendien probeert zij het wereldwijde netwerk te promoten en trouw te blijven aan de filosofie die eraan ten grondslag ligt.
Zij tracht dit doel te bereiken door het aanwerven van leden, het verstrekken van charters en het regelen van de onderlinge betrekkingen. Tenslotte tracht zij dit doel te bereiken door het uitvaardigen van regels en door haar contacten met door haar erkende andere ridderorden.
Zij stelt richtstatuten en een huishoudelijk reglement op.
Boekjaar.
Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.
Lidmaatschap.
Artikel 4.
De leden van de vereniging zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde. Het bestuur, hierna te noemen “Hoofdbestuur”, bestaande uit alle leden vanaf de 8ste graad, houdt een register bij waarin de riddernamen en emailadressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun emailadressen steeds volledig bekend zijn.
De aanspreking van de verschillende leden gebeurt via hun zelf gekozen riddernaam.
Artikel 5.
Als lid wordt aanvaard:

 • een natuurlijk persoon laat via de Webtempel weten dat hij wenst toe te treden. Bij zijn aanvraag motiveert hij dit verzoek. Bovendien dient hij de princiepsverklaring van de Orde te onderschrijven.
 • De kandidaat is verplicht zijn emailadres en het land van herkomst op te geven. Tevens wordt aan de kandidaat gevraagd een vrij te kiezen riddernaam op te geven.
  Wenst de kandidaat ook zijn profaan adres in bewaring te geven, dan wordt dit als een blijk van vertrouwen gehonoreerd met een insigne.
 • Het lidmaatschap van de Orde is persoonlijk en niet overdraagbaar of vatbaar voor erfopvolging.
 • Na bestudering van de internetachtergrond van de kandidaat en controle van de riddernaam op duplicaat, wordt de kandidaat door het Hoofdbestuur gecontacteerd via email voor het verdere verloop.
Artikel 6.
Het Hoofdbestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het lid bij herhaling handelt in strijd met zijn verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de Orde in ernstige mate schaadt. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kan het niet deelnemen aan de werkzaamheden.
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt:

 • door de dood van het lid
 • door opzegging door het lid
 • door opzegging namens de Orde

Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf kan slechts geschieden door een e-mail aan de Grootmeester. Deze is verplicht de ontvangst binnen de maand per e-mail aan alle leden te melden.

Opzegging van het lidmaatschap namens de Orde kan te allen tijde geschieden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, nadat het lid tot driemaal is aangemaand. De opzegging geschiedt altijd via e-mail met opgave van de reden(en).

De betrokkene kan binnen één maand na kennisgeving in beroep gaan bij het Hoofdbestuur. Gedurende die termijn blijft het lid geschorst. De beslissing tot opzegging wordt genomen met tenminste drie vierden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen, balans en staat van baten en lasten.
Artikel 8.
De geldmiddelen der Orde bestaan uit de toevallige contributies van de leden en uit andere baten.
Bestuur (“het hoofdbestuur”).
Artikel 9.
Het Hoofdbestuur bestaat uit alle leden vanaf de 7de graad. De bestuurders zijn voor een periode van zeven jaar benoemd. De bestuurders kunnen echter te allen tijde zelf ontslag nemen.
Artikel 10.
Het Hoofdbestuur is belast met het besturen van de Orde. De Orde wordt vertegenwoordigd door de Grootmeester of door twee gezamenlijk handelende (andere) leden van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur kan bepaalde onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door een commissie.
Het Hoofdbestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de Grootmeester of drie andere leden van het Hoofdbestuur dit nodig achten.
Zittingen.
Artikel 11.
Binnen drie maand na afloop van elk werkjaar wordt een jaarvergadering gehouden. Het Hoofdbestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt verantwoording af voor zijn in het afgelopen werkjaar gevoerd bestuur.
Het Hoofdbestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken.
Goedkeuring van het jaarverslag strekt het Hoofdbestuur tot décharge.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, benoemt de Grootmeester in de jaarvergadering een commissie, bestaande uit tenminste drie afgevaardigden, die de pijnpunten onderzoeken. Binnen drie weken na de benoeming brengt zij aan het Hoofdbestuur verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan herhaalt de procedure zich tot eenstemmigheid is bereikt.
Artikel 12.
Behalve de jaarvergadering zal een buitengewone zittingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dit wenselijk acht.
Artikel 13.
Alle leden, met uitzondering van hen die geschorst zijn, hebben toegang tot de jaarvergadering en de zittingen en hebben daar ieder één stem. Ieder lid kan zijn stem uitbrengen door een ander, daartoe gemachtigd, lid. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. Op de jaarvergadering hebben de leden van het Hoofdbestuur een raadgevende stem, met uitzondering van de Grootmeester die optreedt als voorzitter.
Een eenstemmig besluit, in concreto een besluit per e-mail, heeft dezelfde kracht als een besluit van het Hoofdbestuur.
Stemming geschiedt via e-mail of via de Webtempel. Een geheime stemming is ontoelaatbaar.
Over alle voorstellen wordt beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de Grootmeester het laatste woord.
Indien die meerderheid niet verkregen wordt, zal een tweede stemming worden gehouden. Indien ook bij die tweede stemming geen meerderheid wordt gehaald, beslist de Grootmeester. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte e-mails of registratie van de stem via de Webtempel. Blanco-stemmen komen niet in aanmerking.
Artikel 14.
De Grootmeester leidt de zittingen. Bij zijn afwezigheid worden de zittingen volgens hiërarchie geleid door één van de leden van het Hoofdbestuur.
De Ridder van het Rozenscheermes (7de graad) maakt de notulen op. De notulen worden door hem doorgemaild aan alle leden.
Huishoudelijk reglement (“Ordegrondwet”).
Artikel 15.
Het Hoofdbestuur kan bij huishoudelijk reglement (hierna te noemen: “Ordegrondwet”) nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, de werkzaamheden van het Hoofdbestuur, de zittingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de website en alle andere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van deze Ordegrondwet kan geschieden bij besluit van de Grootmeester of vijf leden van het Hoofdbestuur.
De Ordegrondwet zal geen bepalingen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de princiepsverklaring of van de statuten.
Statutenwijziging.
Artikel 16.
Wijziging van de statuten kan slechts gebeuren op voorstel van de Grootmeester of op voorstel van vijf leden van het Hoofdbestuur.
De indienaars van een voorstel tot statutenwijziging moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de eerstvolgende zitting een afschrift van dat voorstel aan alle leden doormailen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door het Hoofdbestuur met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 17.
Het Hoofdbestuur draagt er zorg voor dat een wijziging van de Statuten binnen de Orde wordt bekendgemaakt.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 18.
De Orde wordt ontbonden:

 • indien het aantal leden is gedaald tot minder dan de gewoonlijke binaire mogelijkheden.
 • door een besluit van het Hoofdbestuur, genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Na de ontbinding blijft de Orde “in slapende toestand” voortbestaan.
De website blijft van de Orde blijft gedurende zeven jaar “in slapende toestand” en onder de hoede van de Grootmeester.

Share

Discussie

No comments voor “statuten”

Post a comment