// princiepsverklaring

The Knights of the Razorblades is de eerste significante online-ridderorde. Deze ridderorde streeft – in haar zoektocht naar de Ultieme Verbinding – naar een perfecte synthese van de belangrijkste bevindingen van The Information Age.

The Knights of the Razorblades streeft naar de totstandkoming van een netwerksamenleving met het internet als belangrijkste medium. De ingebakken flexibiliteit van het internet biedt de ridders ongekende voordelen in een omgeving gekenmerkt door constante verandering. Het internet is hun geprefereerd communicatiemiddel. Het maakt communicatie mogelijk tussen verschillende personen, op zelfgekozen tijdstippen en op globale schaal.

The Knights of the Razorblades wil met de keuze van haar naam zonder omwegen haar grootste bekommernis meedelen: de principes te kennen geven die aan haar Orde ten grondslag liggen. Het scheermesje staat immers symbool voor rein, ongekunsteld, eenvoudig, zonder aanstellerij, recht voor z’n raap, een man, een man, een vrouw, een vrouw, een woord, een woord, onbevooroordeeld, onbevangen, eerlijk. Deze principes zijn bovendien verwant met “goed voor de dag komen”, voortreffelijk, vriendelijk, deugdzaam, goedaardig, goedgeefs, goedheilig.

Het staat niet vast dat The Knights of the Razorblades over enkele decennia nog zal bestaan. De technologische evolutie van de maatschappij, die een duizelingwekkend tempo aanneemt, kan immers alles teniet doen. Indien wij werkelijk geloven dat we een zending te vervullen hebben, indien wij iets anders menen te zijn dan een maatschappij voor ontspanning, als het werkelijk onze reden van bestaan is mee te helpen aan de opbouw van de Webtempel van de Mensheid, en wij geen conservatief element willen worden dat zich elke progressie zou ontzeggen, dan moeten wij ons afvragen of wij in staat zijn de kiem te brengen die nieuw enthousiasme zal wekken, of wij in staat zullen zijn aan de onmetelijke ongerustheid van de mens ten overstaan van de aftakeling van de Ultieme Verbinding het antwoord te geven dat hij verwacht. Zulk een antwoord verwachten wij ook, Ridders van het Scheermes, ten overstaan van een verouderde, versuffende, uiteengereten ridderstand.

Deze woorden stemmen tot nadenken.
Op het ogenblik dat de “Wereldse Arrogantie” een concilie voorbereidt dat zal proberen de klok van de vooruitgang achteruit te zetten, is The Knights of the Razorblades het gepaste antwoord op deze regressie. Terwijl de “Wereldlijke Arrogantie” zich afkeert van de Ultieme Verbinding en zich slechts met de zwakken gaat inlaten wanneer zij macht verwerft en de wijdvertakte “wereldse verbinding” als het enige goed uitroept, moet The Knights of the Razorblades een beweging op het getouw zetten die soepel en minder evolutionistisch de slinger van Foucault zijn werk laat doen.

Het is ondenkbaar dat The Knights of the Razorblades de vrije gedachte zou afremmen of conditioneren om op filosofisch en sociaal gebied de plak te kunnen zwaaien. The Knights of the Razorblades kan zich niet vastsnoeren in verouderde idealen, zij mag haar lot niet verbinden aan dat van voorbijgaande maatschappelijke instellingen. Veel minder nog mag zij toetreden tot deze nieuwe “Wereldse Arrogantie” die alle krachten bundelen wil om een “cordon sanitaire” op te werpen tegen vrije en eerlijke mannen die door ideologie, altruïsme en onbaatzuchtigheid het ideaal van het gemeenschappelijk welzijn wil ontwikkelen.
The Knights of the Razorblades voelt zich onweerstaanbaar verbonden met een religie van broederlijkheid en liefde.

De ware traditie de ridderschap ligt in haar progressiviteit. The Knight of the Razorblades is de verkondiger van een nieuwe en groeiende gedachte van zijn tijd.

The Knights of the Razorblades is geen adept van arbeid die tot slaaf maakt, nog minder van arbeid die “in het zweet uws aanschijns” verricht wordt. The Knights of the Razorblades prijst de scheppende arbeid waar hand en hoofd de levenloze stof tot schoonheid vervormen, arbeid die bevrijdt en waarin de mens zichzelf verwezenlijkt. Het is ook deze arbeid waaruit wetenschap en technologie gegroeid zijn die ons de mogelijkheden zal bieden om de “Ultieme Verbinding” te maken. Wetenschap en technologie zijn slechts middelen: zij kunnen hun taak alleen vervullen in een rechtvaardig georganiseerde maatschappij waar vrijheid en gelijkheid door broederlijkheid overkoepeld worden.
The Knights of the Razorblades erkent de noden in een wereld die door haat en egoïsme met algemene uitroeiing wordt bedreigd, in een wereld waar door een onbillijke verdeling der rijkdommen, de meerderheid der mensheid hongert.

Deze idealen innig te beleven, naar buiten uit te dragen en er alle lagen van de samenleving bij te betrekken, is het doel van The Knights of the Razorblades.

The Knights of the Razorblades is immers gebaseerd op de progressieve principes van openheid en zelfontwikkeling (= continue aanpassing door gebruik). Vrijheid is de centrale waarde. Deze ridderorde wil zich niet integreren in het spanningsveld politiek-civiele maatschappij-internet. Ze wil zich wel organiseren via het net, niet alleen omdat het perfect aansluit bij haar losse netwerkstructuur, maar ook omdat het netwerk de dynamiek verandert van de samenleving.

In een wereld gekenmerkt door wijdverspreide crisis van politieke legitimiteit en onvrede vanwege burgers tegenover politici, acht The Knights of the Razorblades het internet een perfect middel om rust en evenwicht, respect en sereniteit te brengen, eerst bij haar leden en daarna in de omgeving van elk van hen. Deze ridderorde beschouwt het internet als bevrijdende technologie.

Ridder zijn bij The Knights of the Razorblades is niet zomaar “zijn”. Van de ridder worden ook volgende werken verwacht:

 • Hij/zij wordt geacht de feestdagen van The Knights of the Razorblades te respecteren. Deze feestdagen worden aan de ridder bekend gemaakt bij inwijding. Indien de ridder in het bezit is van de The Razor-insigne dient hij die op deze feestdagen te dragen.
 • Hij/zij wordt aangemoedigd om via het maken van Webbouwstukken zichzelf de toetsenbord- en muisbewegingen eigen te maken. Deze Webbouwstukken kunnen van velerlei aard zijn (teksten, beeldend werk, site, foto’s, …). Alle Webbouwstukken worden getoond in de webtempel. Bij voorkeur heeft de arbeid wel enig raakpunt met de The Knights of the Razorblades of de ridderwereld (vanouds of hedendaags). Deze Webbouwstukken kunnen geselecteerd worden voor The Razor (ons e-magazine waarmee de Orde ook de profane wereld probeert te bereiken).
 • Hij/zij mag zijn scheergenoten niet bekend maken, behalve in uiterste nood en indien de omstandigheden de discretie niet in gevaar brengen. Hij/zij is echter vrij zichzelf als ridder te identificeren.

de Grootmeester

Share

Discussie

4 comments voor “princiepsverklaring”

 1. weinig commentaar daar ik alles goed vind wat er wordt gedaan rond schrijven.

  Posted by edith oeyen | juni 28, 2009, 21:27
 2. mijn voostel is :
  “Ridderes de OEN van het scheermes waar het ook moge passen”

  Posted by Edith Oeyen | juli 27, 2009, 19:59
 3. Heeft de GM al gereageerd op jouw opmerking, Edith?

  Posted by Derek van 't Gulle Zand | augustus 6, 2009, 17:58

Post a comment